Πρόληψη ξεπλύματος χρήματος

 

Η Pepper Hellas Asset Management Solutions S.A. («Pepper Hellas») συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες), και συγκεκριμένα τον Ν. 4557/30.07.2018, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4734/08.10.2020 και ισχύει σήμερα, ο οποίος ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι εναρμονισμένο με τις «Σαράντα (40) Συστάσεις για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ)», όπως υιοθετήθη​καν το Φεβρουάριο του 2012 από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF) ως διεθνή φορέα θέσπισης των σχετικών προτύπων και οδηγιών..

Η Pepper Hellas υπό την ιδιότητά της ως Μεσίτης είναι νομικά υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που θέτει το παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Pepper Hellas υποχρεούται να εκτελεί και να ολοκληρώνει κατάλληλες ενέργειες δέουσας επιμέλειας πελατών αυτής (CDD), το οποίο μπορεί, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει κατάλληλους ελέγχους ταυτοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, καθώς και να λάβουμε απευθείας από Διεθνή Τράπεζα κατηγορίας Α μια δήλωση πόθεν έσχες.

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς υποβάλλονται σε ασφαλή επεξεργασία και αποθήκευση σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας  σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019.